آزمایش Ab HTLV I,II

I  HTLV- و HTLV-II  همانند ویروس HIV از گروه رترو ویروسها می باشند. نحوه انتقال و دوره کمون طولانی ویروس مشابه ویروس HIV از طریق شیر مادر، سرنگ آلوده، محصولات خونی و تماس جنسی می باشد. این ویروس در جنوب ژاپن، جزایر کارائیب، امریکای جنوبی و مناطقی از افریقا بومی است. ارتباط ویروس I  HTLV-  …

آزمایش Ab HTLV I,II ادامه »