اشریشیا کلی ECOLI

کلی فرم,مشخصات باکتری اشرشیاکلی,باکتری استافیلوکوکوس اورئوس,باکتری e.coli در ادرار,اشرشیاکلی pdf,کشت باکتری اشرشیاکلی,درمان باکتری ای کولای,باکتری اشرشیاکلی در ادرار اشریشیا کلی را میتوان از خون، مدفوع ، چرک ، مایع نخاع ، ادرار و رحم جدا کرد. کلی باسیل گرم منفی، بی هوازی اختیاری و بدون اسپور است. در سطح آگار خوندار رشد میکند و کلنی …

اشریشیا کلی ECOLI ادامه »