بررسی علل حسادت در کودکان

حسادت صفتی است که همه ما گاهی آن را تجربه کرده‌ایم و به شکل‌های مختلف نمود پیدا می‌کند. در واقع حسادت به معنای رشک بردن، بدخواهی و طلب بدی و نابودی نعمت و مقام شخص دیگر است و همچنین صفت مذمومی که آسایش و آرامش را از ذهن فرد حسود می‌برد.حسادت در کودک نیز یک …

بررسی علل حسادت در کودکان ادامه »