خوآزاری جنسی یا مازوخیسم

مازوخیسم به معنی آزار و  آسیب رساندن به خود می باشد. اما در ارتباط با مسایل جنسی فرد مازوخیست برای لذت بردن جنسی نیاز دارد تا از سمت شریک جنسی خود  تا سرحد زخمی شدن و خون آلود شدن  آسیب ببیند.افرادی كه به این نوع انحراف مبتلا هستند بشدت تمایل دارند كه چه به وسیله …

خوآزاری جنسی یا مازوخیسم ادامه »