پا درد،عوامل پادرد و درمان

درد پا دلایل متفاوتی دارد. مانند آسیب وانجام حرکات شدید که میتواند از دلائل آن باشد. شوک و بیماری و یا ترکیبی ازمشکلات، عمده ترین دلیل درد های پا میباشد که معمولا درورزش یا محل کار که فعالیت های فیزیکی انجام میشود به وجود می آید. شوک بدن درصورتی انجام میشود که فشار روی قسمت بیرونی …

پا درد،عوامل پادرد و درمان ادامه »