مرور برچسب

سدوسپوریوم پرولیفیکانس

سودوآلشریا بوئیدی

گونه های سودوسپوریوم در بیماران دارای اختلالات سیستم ایمنی عفونت های تهدید کننده و روز افزونی را ایجاد می کنند. اشکال مختلف بالینی بیماریها و عفونت ناشی از ان شامل مایستوما،درگیری و…
ادامه مطلب ...