گیاه آپارتمانی دارلینگتون

دارلینگتون  –  COBRA PLANT DARLINGTONIA CALIFORNICA : نام علمی   SARRACENIACEAE  – ساراسنیاسه : خانواده شمال غربی آمریکا : بومی منطقه the california pitcher plant,cobra lily : نام های دیگر             دارلینگتون: گیاه دارلینگتون ،  یک گونه گوشتخوار و تنها عضو از جنس  parlingtonia  و از خانواده  Sarraceniaceae     …

گیاه آپارتمانی دارلینگتون ادامه »