عجیب ترین صداهای دنیا

عجیب ترین صداهای دنیا،ما در فضای اطراف خود با تنوع صداها مواجهیم؛ از صداهای ضعیفی مثل صدای پرندگان و خش‌خش برگ‌ها تا صداهای بلند مثل صدای موسیقی، وسایل نقلیه و صداهای صنعتی و صدای فریاد و بسیاری از صداهای دیگر در بسامدهای مختلف که در محدوده شنوایی انسان قرار دارد. صداهای عجیبی در زمین وجود …

عجیب ترین صداهای دنیا ادامه »