عوارض جانبی پماد میکونازول

میکونازول (روش مصرف دارو،فواید و اثرات،عوارض جانبی)

میکونازول يك ايميدازول متوقف ‌كننده رشد قارچ است كه با توجه به غلظت ممكن است باعث مرگ قارچ نيز گرددد. دارو بيوسنتز ارگوسترول يا ساير استرول‌ها را مهار مي‌كند وباعث ايجاد آسيب در غشاء سلولي قارچ و تغيير نفوذپذيري آن مي‌شود كه مي‌تواند به از دست دادن اجزا ضروري داخل سلول منجر شود. همچنين میکونازول …

میکونازول (روش مصرف دارو،فواید و اثرات،عوارض جانبی) ادامه »