شیستوزوما (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی،انواع)

شیستوزوما مانسونی,انواع شیستوزوما,شیستوزوما ژاپونیکوم,شیستوزوما ماده,درمان شیستوزوما هماتوبیوم,شیستوزوما نر,مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم,تشخیص شیستوزوما هماتوبیوم شیستوزوماها به علت شکل باریک و کشیده خود و جدا بودن ۲ جنس نر و ماده از یکدیگر با سایر ترماتودها تفاوت دارند.کرم نر ،بزرگتر ،خاکستری رنگ و دارای انتهای قدامی استوانه ای است و بدن سنگین آن دارای چین هایی است که …

شیستوزوما (تشخیص آزمایشگاهی،مورفولوژی،انواع) ادامه »