رنگ امیزی اسید فست (روش و مراحل کار در آزمایشگاه)

باکتری های اسید فست باکتریهایی هستند که رنگ کاربول فوشین(فوشین قلیایی حل شده در یک مخلوط فنل-الکل-اب)را حتی پس از بیرنگ شدن با اسید هیدروکلریک در الکل،نگه میدارند. یک اسمیر از باکتریها بر روی لام در محلول کاربول فوشین غوطه ور می گردد و در حمام بخار حرارت داده می شود.پس از این مرحله ،تغییر …

رنگ امیزی اسید فست (روش و مراحل کار در آزمایشگاه) ادامه »