آزمایش معمول ادرار (کامل ادرار)

آزمایش معمول ادرار برای بررسی اختلالات ادراری و سایر اعضای بدن مهم است . این آزمایش رنگ و شفافیت و یا کدورت ادرار را ارزیابی کرده PH و وزن مخصوص ادرار را نشان می دهد و هم چنین پروتئین ، گلوکز و اجسام کتونی را تعیین و اندازه گیری می کند . به علاوه برخی …

آزمایش معمول ادرار (کامل ادرار) ادامه »