علت پیدایش فصل ها

پیدایش فصل ها حاصل حرکت انتقالی زمین و انحراف 23.5 درجه ای محور زمین می باشد.به علت کروی بودن زمین،زاویه تابش خورشید در عرض های جغرافیایی مختلف،در یک زمان،متفاوت است. همچنین به علت انحراف محور زمین،زوایای تابش خورشید در یک عرض جغرافیایی نیز در طول سال متفاوت است.این تفاوت زاویه سبب ایجاد فصل ها در …

علت پیدایش فصل ها ادامه »