اختلالات کبدی و بررسی‌های آزمایشگاهی آنها

ساختمان کبد کبد، بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین اندام دستگاه گوارش است که شامل سیستم‌های زیر می‌باشد: 1- سیستم بیوشیمیایی هپاتوسیتی 2- سیستم کبدی صفراوی (هپاتوبیلیاری) 3- سیستم رتیکولواندوتلیال عملکرد کبد سیستم بیوشیمیایی هپاتوسیتی: این مسیر، مسئول عمده فعالیت‌های متابولیکی بدن شامل سنتز پروتئین‌ها، متابولیسم هوازی و بیهوازی گلوکز و سایر قندها، سنتز و تجزیه گلیکوژن، متابولیسم …

اختلالات کبدی و بررسی‌های آزمایشگاهی آنها ادامه »