عوارض مصرف داپوکستین

داپوکستین (موارد مصرف،خطرات و عوارض،نحوه مصرف)

داپوکستین هيدروكلرايد اولين داروي اختصاصي تائيد شده جهت درمان زودانزالي در آقايان مي باشد. اين دارو از طريق عملكرد بازدارندگي انتخابي بر روي گيرنده هاي سروتونين (SSRI) مانع از انزال زودرس در آقايان مي شود مروزه داپوكستين بدليل عدم ايجاد اثرات سوﺀ قلبي- عروقي تنها داروي مورد تقاضا براي درمان زود انزالي (PE) مي باشد …

داپوکستین (موارد مصرف،خطرات و عوارض،نحوه مصرف) ادامه »