بررسی و کنترل عوارض ناشی از نوبت‌کاری در پرسنل نوبت‌کار بیمارستانی و آزمایشگاهی

چکیده: در يك قرن گذشته، پيشرفت دانش و تكنولوژي موجب رشد گسترده اقتصادي در غالب كشورها شده است. امروزه، ثروت مادي به ‌طور اساسي بيش از هر چيز ديگر، ثمره كاربرد آگاهي‌ها در زمينه علم و فن است. بسياري از شواهد به ‌ويژه در كشورهاي در حال رشد صنعتي نشان داده است كه فقدان تناسب …

بررسی و کنترل عوارض ناشی از نوبت‌کاری در پرسنل نوبت‌کار بیمارستانی و آزمایشگاهی ادامه »