پنی‌سیلیوم (انواع،شکل،تشخیص آزمایشگاهی)

پنی‌سیلیوم‌ها قارچ‌های رشته‌ای هستند که تقریباً در همه‌جا اعم از خاک، مواد آلی در حال فساد و هوا حضور دارند و اغلب در آزمایشگاه‌ها یک آلوده‌کننده‌ی محیط‌های کشت هستند که از طریق هوا انتشار می‌یابند. پنی‌سیلیوم‌ها دارای گونه‌های مختلفی هستند که برخی از گونه‌های مهم آن‌ها شامل پنی‌سیلیوم کرایزوجنوم (P.chrysogenum)، پنی‌سیلیوم مارنفئی (P.marnefeii)، پنی‌سیلیوم سیترینوم …

پنی‌سیلیوم (انواع،شکل،تشخیص آزمایشگاهی) ادامه »