حساسیت و مقاومت باکتری‌ ها به آنتی‌بیوتیک‌ ها

سمیت انتخابی یکی از عوامل اصلی که اجازه اثر آنتی‌بیوتیک‌ها بر ضد باکتری‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد، این است که باکتری‌ها پروکاریوت می‌باشند و بنابراین بطور متمایزی با سلول‌های انسانی متفاوتند. این تفاوت‌ها شامل ساختمان و عمل سلولی می‌باشد که آنتی‌بیوتیک‌ها برعلیه آنها عمل می‌کنند و همین امر است که به آنتی‌بیوتیک‌ها خاصیت سمیت انتخابی را …

حساسیت و مقاومت باکتری‌ ها به آنتی‌بیوتیک‌ ها ادامه »