داروهاي اثر گذار بر روش راپيد عدم اعتياد

داروها و موادي كه باعث مثبت كاذب در روش راپيد مي شوند رديف داروها و موادي كه باعث مثبت كاذب در روش راپيد مي شوند نام دارو 1 Acetaminophen Codeine 2 Adult Cold 3 Amitryptiline 4 Anti-histamine 5 Atenolol 6 Chlordiazepoxide 7 Cimetidine 8 Cocaine 9 Coffeine 10 Diazepam 11 Diclofenac Na 12 Diphenoxylate 13 …

داروهاي اثر گذار بر روش راپيد عدم اعتياد ادامه »