عکس دختران خیابانی،دختران فراری

عاقبت و سرانجام دختران فراری و خیابانی به صورت تصویری،اوارگی در خیابان ها،اعتیاد و مرگ،غارت و تجاوز در انتظار دختران فراری و خیابانی،زنان و دختران فراری از خانه در خیابانهای شهرهای بزرگ همچون تهران