فاویسم یا بیماری باقلا

والدین  گرامی بیماری فاویسم یکی از علل کم خونی است که به خاطر کمبود ماده ای در گلبول های سرخ خون و به دنبال تماس کودک با بعضی از مواد یا داروها ممکن است تظاهر کند ، بعد از این تماس که می تواند از راه بوئیدن ، خوردن و یا حتی مالیده شدن برخی …

فاویسم یا بیماری باقلا ادامه »