گزارش کار اندازه گیری ظرفیت تبادل یونی c.e.c

محاسبه ظرفیت تبادل کاتیونی خاک,فرمول ظرفیت تبادل کاتیونی,فرمول cec,تعریف ظرفیت تبادل کاتیونی,cecچیست اندازه گیری ظرفیت تبادل یونی(C.E.C) هدف: مقدمه: (C.E.C)عبارت از حداکثر مقدادر کاتیونی است که وزن معیینی از خاک قادر است در خود جذب یا نگهداری نماید . این ظرفیت رابر حسب میلی اکی والان در یک صد گرم خاک خشک نشان میدهند .ظرفیت …

گزارش کار اندازه گیری ظرفیت تبادل یونی c.e.c ادامه »