فضا

پوست مار در پلوتو

ﺗﺎﺯﻩﺗﺮﯾﻦ ﻋﮑﺲﻫﺎﯼ ﭘﻠﻮﺗﻮ ﮐﻪ ﮐﺎﻭﺷﮕﺮ ﻧﯿﻮﻫﻮﺭﺍﯾﺰﻧﺰ ﻧﺎﺳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﺠﺐ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﺴﺘﯽ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﯼﻫﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻭ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺣﺪﺱ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺯﻣﯿﻦﺳﺎﺧﺘﯽ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻧﺎﺳﺎ ﺁﻧﭽﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﺑﺎ ﻭﺿﻮﺡ ﺑﺎﻻ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺭﺍ “ﺧﯿﺮﻩﮐﻨﻨﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺮﺍﺭﺁﻣﯿﺰ ” ﺗﻮﺻﯿﻒ …

پوست مار در پلوتو ادامه »

لباس فضانوردی

  راهپیمایی در فضا و گام نهادن به فضای آزاد که در نخستین سالهای تسخیر فضا توسط “الکسی لئونف” برای اولین بار صورت گرفت، محل بسیاری دیگر از پدیده‌های فضایی آن سالها ، بیش از آنکه جنبه بهروری علمی ، فنی و آینده نگری داشته باشد، یک عمل سیاسی- تبلیغاتی بر روسها بود. در آن …

لباس فضانوردی ادامه »