عوارض جانبی فلودروکورتیزون

فلودروکورتیزون (روش مصرف،عوارض جانبی و خطرات استفاده زیاد،فواید)

فلودروکورتیزون يك ميزالوكورتيكوئيد است كه در درمان نارسايي غده فوق كليه مصرف مي شود.آدرنوكورتيكوئيدها با عبور از غشاء سلولي با گيرنده هاي اختصاصي كمپلكس تشكيل داده و با تحريك رونويسي mRNA باعث ساخت پروتئين ها مي شوند كه مسئول بروز اثرات فيزيولوژيك آنها است. فارماکوکینتیک فلودروکورتیزون متابوليسم دارو كبدي و كليوي است و به صورت …

فلودروکورتیزون (روش مصرف،عوارض جانبی و خطرات استفاده زیاد،فواید) ادامه »