اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف ف

              فرهاد : پیشرو قانون .نام پهلوانی در شاهنامه . نام چند پادشاه اشکانی فَرََهمند : از نام های برگزیده فَرهود : از نام های برگزیده فرهومند : باشکوه و بزرگ فُرود : نام پسر سیاوش فْرَََوَرِتیش : نام دومین پادشاه ماد فَرَوَشی : فَرَوَهَر، نیروی اهورایی فَرَوَهَر : …

اسامی اصیل ایرانی پسر با حرف ف ادامه »