تکنیک‌های بررسی برهمکنش‌های پروتئین- پروتئین در تحقیقات پروتئومیکس

تکنیک‌های بررسی برهمکنش‌های پروتئین- پروتئین در تحقیقات پروتئومیکس پروتئومیکس، علم مطالعه پروتئین‌ها در مقیاس وسیع است. اهداف اصلی این علم شامل شناسایی پروتئین‌ها، مطالعه تغییرات پس از ترجمه آنها و بررسی عملکرد و برهمکنش‌های آنها در شرایط فیزیولوژیک یا پاتولوژیک مختلف می‌باشد. بسیاری از پروتئین‌ها در ارتباط با سایر پروتئین‌ها اعمال خود را انجام می‌دهند …

تکنیک‌های بررسی برهمکنش‌های پروتئین- پروتئین در تحقیقات پروتئومیکس ادامه »