تشخیص افتراقی گونه‌های کاندیدا

از آنجائی که اغلبِ مخمرها از اعضاء فلور طبیعیِ سطح پوست، مخاط دهان، روده و واژن می‌باشند، اکثر آزمایشگاه‌ها تعیین هویت مخمرهائی که از کشت نمونه‌ها جدا می‌شوند را ضروری نمی‌دانند. باید توجه داشت که بدلیل افزایش موارد جداسازی گونه‌های غیر آلبیکنسی از نمونه‌های مختلفِ کلینیکی و شیوع و بروز مقاومت‌های داروئی در برخی گونه‌ها …

تشخیص افتراقی گونه‌های کاندیدا ادامه »