آزمایش PLA2R چیست ؟

PLA2R يک مارکر سرولوژيکی در تشخيص Primary membranous glomerulonephritisPLA2R M-Type Phospholipase A2 Receptorدرسطح پودوسيستهای گلومرولی(glomerular podocytes) بيان ميشوند.واکنش اتو آنتی باديها با اين آنتی ژن سبب بروز التهاب وآسيب درپودوسيتها وbasement membrane ميگردد .آسيب مامبران بازال در حدی است که ورود پروتئين به ادرار (Proteinuria)را در پی دارد.اندازگيری Anti-PLA2R درسرم ، با توجه به حساسيت …

آزمایش PLA2R چیست ؟ ادامه »