نحوه نگهداری و تکثیرماهی سوارتل

نام : سوارتل یا دم شمشیری خانواده : peocilidane   اندازه : تا 13 سانتیمتر رشد می کند .   همزیستی : سازگار با تمام ماهی ها   سطح شنا : میان آب   تغذیه : انواع غذاهای خشک   خصوصیات فیزیکو شیمیایی : دما 25 درجه سانتی گراد – PH = 7.3   رفتار …

نحوه نگهداری و تکثیرماهی سوارتل ادامه »