آزمایش آنالیز مایع مفصل Synovial Fluid

ازمایش مایع مفصلی,مایع مفصلی زانو,آنالیز مایعات بدن,آنالیز مایع پلور,آنالیز مایع مغزی نخاعی نام اختصاری:Synovial Fluid سایر نام ها: آنالیز مایع مفصل، آتروسنتز Joint Fluid, Brusa and Tendon sheath Analysis, Arthrocentesis, بخش انجام دهنده: میکروب شناسی + بیوشیمی+ پاتولوژی+ هماتولوژی نوع نمونه قابل اندازه گیری: مایع مفصل، خون، چرک، سروز یا تجمع مایع چرکی حجم نمونه …

آزمایش آنالیز مایع مفصل Synovial Fluid ادامه »