مایکوباکتریوم لپره (مشخصات باکتری،روشهای تشخیص آزمایشگاهی)

مایکوباکتریوم لپرا,مایکوباکتریوم ها,مایکوباکتریوم بوویس,مایکوباکتریوم توبرکلوزیس,مایکوباکتریوم مارینوم,انواع مایکوباکتریوم,محیط کشت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس,مایکوباکتریوم چیست مایکوباکتریوم  لپره ،نام دیگر این باکتری باسیل هانسن بوده و مختص انسان است ولی آرمادیلو به طور طبیعی به آن آلوده شده و گزارشاتی مبنی بر نقش احتمالی آن در انتقال #جذام به انسان وجود دارد. مرفولوژی مایکوباکتریوم لپره باسیل مقاوم به اسید بوده …

مایکوباکتریوم لپره (مشخصات باکتری،روشهای تشخیص آزمایشگاهی) ادامه »