آزمایش ظرفیت آهن ترانسفرین TIBC

آهن در سرم به گلبولینی به نام ترانسفرین متصل می‌شود. معمولاً ترانسفرین از آهن اشباع نبوده؛ به طوری که در افراد سالم مقدار آهن متصل شده به ترانسفرین در حدود یک سوم حداکثر توانایی ترانسفرین در انتقال آهن است. مقدار اضافه آهنی که این پروتئین می‌تواند جذب کند تا کاملاً اشباع شود به نام ظرفیت …

آزمایش ظرفیت آهن ترانسفرین TIBC ادامه »