تست انعقادی pt ptt

انعقاد خون به معنای منعقد و بسته شدن خون بعد از خونریزی بوده و در زبان انگلیسی به آن هموستاز Hemostats گویند. واکنش‌های انعقاد خون در زمان خونریزی در رگ‌های جراحت دیده و یا حتی در رگ‌های دست نخورده رخ می‌دهد. از جمله عواملی که در انعقاد خون نقش دارند می‌توان به پلاکت کافی همراه …

تست انعقادی pt ptt ادامه »