مقدار آلفا فیتو پروتئین

آزمایش آلفا فیتوپروتئین (روش انجام،تفسیر)

مقدار نرمال آلفا فیتو پروتئین در بارداری,مقدار نرمال آزمایش afp,مقدار آلفا فیتو پروتئین,تفسیر آزمایش afp,الفا فیتو بروتین,آزمایش afp در بارداری,مقدار نرمال afp,رنج نرمال afp ﯾﮏ ﻣﻮﻟﮑﻮل ﮔﻠﯿﮑﻮ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ۷۰۰۰۰ داﻟﺘﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺒﯿﻪ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻫﺮ دو ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ژﻧﯽ در ﮐﺮوﻣﻮزوم ۴ ﮐﺪ ﻣﯽ …

آزمایش آلفا فیتوپروتئین (روش انجام،تفسیر) ادامه »

آزمایش آلفا فیتو پروتئین برای چه کسانی انجام می شود

مقدار نرمال آلفا فیتو پروتئین در بارداری,تفسیر آزمایش afp,مقدار نرمال آزمایش afp,مقدار آلفا فیتو پروتئین,الفا فیتو بروتین,آزمایش afp در بارداری,مقدار نرمال afp,رنج نرمال afp afp یک پروتئین پلاسمایی با وزن مولکولی ۷۰ هزار دالتون است که دارای تحرک در باند آلفای الکتروفورز می باشد.این پروتئین توسط کبد جنین ، کیسه زرده و دستگاه گوارش سنتز …

آزمایش آلفا فیتو پروتئین برای چه کسانی انجام می شود ادامه »