روش تزریق کم درد انسولین

انسولین از د‌اروهای کنترل د‌یابت و به‌ صورت تزریقی قابل استفاد‌ه است.تزریق انسولین و به‌طور کلی هر نوع تزریقی، د‌ر‌د‌ناک است و موجب ناراحتی فرد می‌شود. تزریق انسولین سرد دردناک است؛ بنابراین بهتر است نیم ساعت قبل از تزریق، انسولین را از یخچال خارج کنید تا هم‌دمای اتاق شود و سپس تزریق کنید. بعد از …

روش تزریق کم درد انسولین ادامه »