نرمال رنج آزمایش (مقادیر نرمال آزمایشات)

نرمال رنج ازمایش ها در زیر درج می شود:مقادیر نرمال هر آزمایش به صورت کلی در زیر امده و توجه شود که محدوده مرجع خیلی از آزمایشات با هر کیتی متفاوت می باشد.   مقدار نرمال psa:کمتر از ۴ می باشد. نرمال tpo در مردان ۷۹درصد +/- ۳۵/ فمتولیتر/ml در زنان: ۷/   +/- ۲۶/ ۱۷ …

نرمال رنج آزمایش (مقادیر نرمال آزمایشات) ادامه »