اشکال غیر طبیعی RBC

اشکال و مورفولوژی غیر طبیعی و طبیعی گلبول قرمز.اشکال گلبول قرمز,مورفولوژی گلبول های قرمز,گزارش مورفولوژی گلبولهای قرمز,مورفولوژی گلبولهای سفید,شیستوسیت چیست,مورفولوژی wbc,اکینوسیت,مورفولوژی گلبول های سفید حالت نرمال گلبولهای قرمز: نرموسیت(از نظر اندازه) نرموکروم[ از نظر رنگ(مقدار هموگلوبین)] میکروسیت هایپوکروم:شایع ترین شکل ها و نشانه تالاسمی مینور ماکروسیت هایپرکروم:نشانه انمی ماکروسیتی انیزوسیتوز:یعنی اندازه های متفاوت پوئیکیلوسیتوز:یعنی اشکال …

اشکال غیر طبیعی RBC ادامه »