آزمایش پروتوپورفیرین

پروتوپورفیرین (FEP) یک پیش ساز هموگلوبین است که در فقر اهن،سمیت با سرب و پورفیری اریتروپویتیک افزایش می یابد. آمادگی بیمار جهت ازمایش:بیمار باید 12-14 ساعت ناشتا باشد،از 24 ساعت قبل الکل مصرف نکرده و به صورت ایده ال از 1 هفته قبل دارو مصرف نکرده باشد. نمونه:خون کامل یا اریتروسیت شسته شده ظروف:لوله EDTA …

آزمایش پروتوپورفیرین ادامه »