نرمال رنج اسید اوریک

مقادیر طبیعی اسید اوریک در زنان و مردان به صورت زیر می باشد. سطح اسید اوریک سرم بر حسب جنس و سن تغییر می کند.به طور کلی سطح سرمی اسید اوریک در مردان بالاتر از زنان می باشد.با افزایش سن،میزان اورات ها در مردان ثابت مانده و یا کاهش می یابد،در حالیکه در زنان پس …

نرمال رنج اسید اوریک ادامه »