آزمایش آپولیپوپروتئین B

این آزمایش به منظور ارزیابی احتمال خطر بروز بیماری های قلبی آتروژنیک  و بیماری های عروقی محیطی استفاده می شود. سطح این ترکیبات در مقایسه با مارکرهای HDL،LDL ، VLDL  شاخص بهتری برای خطر بیماری های آتروژنیک می باشد. نام اختصاری آزمایش: APOB سایر نام ها: آپولیپوپروتئین B بخش مورد انجام: بیوشیمی نوع نمونه قابل …

آزمایش آپولیپوپروتئین B ادامه »