اسید آسکوربیک و کمبود و علائم و نشانه،غذاهای دارای اسید آسکوربیک (ویتامین c)

اسید آسکوربیک یا ویتامین C در بافت‌های همه جانوران و گیاهان عالی وجود دارد. در اکثر پستانداران، ویتامین C از گلوکز تولید می‌شود، اما در پریمات‌ها و از جمله انسان و نیز در تعداد دیگری از حیوانات، فقدان آنزیم گولونولاکتون اکسیداز مانع از تولید ویتامین C می‌گردد. این ویتامین به عنوان کوفاکتور برخی آنزیم‌ها مانند …

اسید آسکوربیک و کمبود و علائم و نشانه،غذاهای دارای اسید آسکوربیک (ویتامین c) ادامه »