گزارش کار تهیه آسپرین شیمی آلی

مکانیسم تهیه آسپرین,گزارش کار ازمایشگاه الی ۲,راندمان سنتز آسپرین,تهیه آسپرین در آزمایشگاه,روش تبلور مجدد و خالص سازیآسپرین,واکنش سنتز آسپرین, نقش اسید سولفوریک در تهیه آسپرین نام آزمایش : سنتز آسپرین هدف آزمایش :آشنایی با روش تهیه آسپیرین وسایل و مواد مورد نیاز : ارلن-پیپت-بن ماری-پیست آب مقطر- چراغ بونزن- بشر- قیف- کاغذ صافی- سالسیلیک اسید-استیک …

گزارش کار تهیه آسپرین شیمی آلی ادامه »