آزمایش بر روی نمونه های اسمیر و کشت تناسلی زنان

آزمایش کشت تناسلی زنان, جمع آوری, انتقال و آماده سازی نمونه های تناسلی, نمونه ژنیتال زنان, سوابهای واژن و اندوسرویکس,آزمایش  Vaginal Culture, نمونه اندومتر نام اختصاری: GSW سایر نام ها: نمونه های اسمیر و کشت تناسلی زنان، نمونه ژنیتال زنان، سوابهای واژن و اندوسرویکس، Genital Specimens Women, Vaginal Discharge Smear, Vaginal Culture & Sensitivity, Vaginal C&S. …

آزمایش بر روی نمونه های اسمیر و کشت تناسلی زنان ادامه »