رده گلبول های سفید(گرانولوسیت ها-Granulocytic cells)

۳ نوع گرانولوسیت بالغ در خون وجود دارد:نوتروفیل،ائوزینوفیل،بازوفیل این ۳ نوع گرانولوسیت از طریق گرانول های اختصاصی خود از یکدیگر قابل تشخیص هستند.گرانول های اختصاصی در مرحله میلوسیت سنتز می شوند.به علت اینکه روند بلوغ نوتروفیل،ائوزینوفیل،بازوفیل ها شبیه هم هستند تکامل انها به طور مختصر در زیر شرح داده خواهد شد. میلوبلاست Myeloblast))اندازه:قطر سلول ۱۵-۲۰ …

رده گلبول های سفید(گرانولوسیت ها-Granulocytic cells) ادامه »