روزانه از هر گروه غذایی چه میزان باید استفاده نماییم؟

روزانه از  هر گروه غذایی چه میزان باید استفاده نماییم؟چقدر کالری در روز مصرف کنیم؟میزان مصرف گوشت در روز،نان و برنج و مواد غذایی یکی از بهترین راهها برای این که مطمئن شویم نیازهای غذایی بدن فراهم شده است، استفاده از تمام گروههای غذایی با کمک گرفتن از هرم راهنمای غذایی می باشد. هرم غذایی …

روزانه از هر گروه غذایی چه میزان باید استفاده نماییم؟ ادامه »