ارزش بیولوژیکی پروتئین

زمانی كه اسیدهای آمینه در بدن هدر می‏روند، نیتروژن آنها در بدن ذخیره نمی‏شود. در نتیجه كیفیت یك پروتئین در تولید بافتهای بدن را می‏توان با اندازه‏گیری دفع نیتروژن از بدن پس از مصرف پروتئین اندازه‏گیری كرد. هر چقدر نیتروژن بیشتری در بدن باقی بماند، كیفیت آن پروتئین نیز بالاتر است. این معیار تشخیص ارزش …

ارزش بیولوژیکی پروتئین ادامه »