نیکلوزاماید (روش مصرف،فواید و عوارض)

طریقه مصرف نیکلوزاماید,نیکلوزاماید 500,قرص نیکلوزاماید دامپزشکی,طریقه مصرف قرص نیکلوزاماید,نیکلوزاماید 1250,نیکلوزاماید دامی,مسهل نمکی,کلوزانتل نام علمی دارو (ژنریک): Niclosamide گروه دارویی: Anthelmintics داروهای ضد کرم شرکت های تامین کننده این دارو در کشور داروسازی پارس دارو موارد مصرف این دارو در درمان آلودگی به کرم های پهن مصرف می شود. مکانیسم اثر نیکلوزامید فسفریلاسیون اکسیداتیو را در …

نیکلوزاماید (روش مصرف،فواید و عوارض) ادامه »