آشنایی با اصطلاحات جنسی

دایره‌المعارف گرایشات و هویت جنسی (آشنایی با چند اصطلاح)

ما معتقدیم آگاهی نخستین قدم برای تغییر است و شاید همه‌ی ما گرایشی برای تغییر درونمان داشته باشیم که برای بالفعل ساختن آن نیاز به کسب بیشترین آگاهی در مورد امکاناتمان داریم. این که بدانیم دیگران گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود را چگونه تعریف می‌کنند به ما نیز کمک خواهد کرد نگاهمان را از …

دایره‌المعارف گرایشات و هویت جنسی (آشنایی با چند اصطلاح) ادامه »