آزمایش کومبس مستقیم و غیر مستقیم

آزمایش کومبس مستقیم و غیر مستقیم (direct coombs،indirect)

جهت نشان دادن واکنش آگلوتیناسیون در این دسته از RBC های حساس شده از تست کومبس استفاده می شود.در این تست با استفاده از آنتی هیومن (AHG) بین آنتی بادیهای فیکس شده بر سطح RBC پل زده تا با تشکیل شبکه واکنش آگلوتیناسیون مشاهده شود. انواع تست کومبس ۲ نوع تست کومبس وجود دارد :۱- …

آزمایش کومبس مستقیم و غیر مستقیم (direct coombs،indirect) ادامه »