آمنیوسنتز در بارداری (خطرات،زمان انجام،تفسیر آزمایش)

آمنیوسنتز آزمایشی است که مقداری از مایع آمنیوتیک از طریق کیسۀ آمنیوتیک برای آزمایش برداشته می شود. در این تست، 30 سی سی از مایع آمنیوتیک با استفاده از یک سرنگ استریل از طریق دیوارۀ شکم و با هدایت سونوگرافی خارج می شود. هدف از انجام این آزمایش چیست؟ تشخیص ناهنجاریهای کروموزومی مثل تریزومی ۲۱، …

آمنیوسنتز در بارداری (خطرات،زمان انجام،تفسیر آزمایش) ادامه »